Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Cane Corso Club Finland Ry, nimestä käytetään
epävirallista lyhennettä CCCF Ry.
2 § Yhdistyksen kotipaikka, toiminta-alue ja kieli. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere, toimintaalueena koko maa ja kielenä suomi.
Yhdistys voi olla jäsenenä myös muissa tarkoitusperiään edistävissä yhdistyksissä, liitoissa ja
keskusjärjestöissä.
3 § Yhdistyksen toiminta ja tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten
cane corsojen jalostusta, rodun tunnetuksi tuomista sekä rotuun liittyvää kansallista ja
kansainvälistä yhteistyötä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa cane corso -rotuun
liittyvää tiedonkeruuta ja tilastointia, koulutus- ja tiedotustoimintaa sekä järjestää
koiranäyttelyitä ja kilpailuja. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi
yhdistys perii jäsenmaksuja ja yhdistys voi myös asianmukaisella luvalla toimeenpanna
rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi
myös omistaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen
Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:een sekä Bullmastiffit ja Mastiffit ry:een. Yhdistys voi liittyä
muihinkin sen tarkoitusperiä palveleviin järjestöihin.
4 § Jäsenyys Varsinaiseksi tai perhejäseneksi voi liittyä, hallituksen päätöksellä, yksityinen
henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Perhejäseneksi voi liittyä samassa
taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa asuva henkilö. Yhdistyksen jäsenkasvattaja voi liittää
uudet pennun omistajansa yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi yhdeksi vuodeksi kasvattajan
liittämänä. Pennun tulee olla alle 9kk ikäinen liittymishetkellä. Jäsenkasvattajan tulee olla
liittynyt yhdistyksen jäseneksi ennen liitettävien pentujen syntymää. Jäsenkasvattajan tulee olla
kennelliiton jäsen. Kannatusjäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö ja
rekisteröitynyt yhdistys, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenellä on läsnäoloja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Perhejäsenet eivät saa mahdollista julkaisua, mutta
omaavat äänioikeuden, samoin kuin varsinaiset jäsenet.
Henkilö- ja perhejäsenillä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa. Sen lisäksi hän voi valtakirjalla
edustaa enintään kahta (2) muuta yhdistyksen varsinaista tai perhejäsentä. Varsinaisten-, perheja kannatusjäsenten jäsen- ja liittymismaksuista päättää yhdistyksen syyskokous kullekin
jäsenryhmälle erikseen. Hallitus voi ehdottaa erityisesti ansioituneen henkilön kutsumista
yhdistyksen kunniajäseneksi. Kunniajäeneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous.
Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
5 § Jäsenen eroaminen Jäsen voi erota yhdistyksestä itse ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos jäsenmaksua ei ole suoritettu
kahden (2) kuukauden kuluessa eräpäivästä.
6 § Jäsenen erottaminen Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä:
-jos hän on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä tai
-jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistyksen
toimintaa tai toiminut hyvien kenneltapojen vastaisesti tai
-erotettu Suomen Kennelliitosta.
-SKL on ryhtynyt pysyviin kurinpidollisiin toimiin jäsentä vastaan
– jäsen toimii kasvatus- tai muussa koiriin liittyvässä toiminnassaan lain tai SKL:n tai SKSK:n
sääntöjen, ohjeiden tai määräysten vastaisesti.
Erottamispäätökseen vaaditaan vähintään 2/3 hallituksen kokouksissa annetuista äänistä.
Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen ja maksettua
jäsenmaksua ei palauteta.
Lisäksi jäsen voidaan erottaa määräaikaisesti, jos
– SKL on ryhtynyt väliaikaisiin kurinpidollisiin toimiin jäsentä vastaan
– syyttäjä on nostanut syytteen eläinsuojelu- tai muussa koiranpitoon tai kasvattamiseen
liittyvässä asiassa
Väliaikainen erottaminen on voimassa kunnes SKL on tehnyt asiassa lopullisen päätöksen tai
oikeuden päätös on saanut lainvoiman.
Jos erottamisen syynä on muu kuin jäsenmaksun maksamatta jättäminen, hallitus voi määrätä
erotetun jäsenen menettämään yhdistyksen myöntämät ansiomerkit. Äänestys erottamisesta
tapahtuu aina suljetuin lipuin. Erotettu jäsen on oikeutettu vetoamaan päätöksestä
yhdistyksen kokoukseen jättämällä valituskirjelmän hallitukselle 14 päivän kuluessa siitä, kun
on saanut tiedon erottamispäätöksestä, tiedonantopäivää lukuun ottamatta. Ilmoitus
erottamisesta toimitetaan jäsenelle saantitodistuksella. Valitus käsitellään seuraavassa
yhdistyksen kokouksessa. Erottamista koskeva päätös voidaan julkaista yhdistyksen
tiedotusvälineissä. Hallitus tekee päätöksen julkaisemisesta.
Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.
7 § Hallitus Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen syyskokous on
valinnut. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.
Puheenjohtajan toimintakausi on kaksi (2) vuotta ja hallituksen jäsenten kolme (3) vuotta.
Varajäsenen toimintakausi on yksi (1) vuotta. Toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden
alusta. Hallituksen jäsenen tulee olla 18- vuotta täyttänyt ja hänen tulee täyttää muut lain
edellyttämät vaatimukset.
Hallituksen jäsenistä erovuorossa on vuosittain 2 jäsentä. Kahtena ensimmäisenä vuonna
erovuorossa on kaksi (2) jäsentä, jotka valitaan arvalla ja kolmantena vuonna erovuorossa on
kaksi (2) jäljelle jäänyttä jäsentä. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita myös uudelleen.
Puheenjohtajan vaali on joka toinen vuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan,
sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteerin, rahastonhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta, jolloin heillä ei
ole äänioikeutta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään
kolme (3) jäsentä. Asiat ratkaistaan äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan,
puheenjohtajan mielipide ratkaisee. Hallitus voi halutessaan kutsua toimikuntien puheenjohtajia
tai muita toimihenkilöitä hallituksen kokouksiin, mutta heillä ei ole äänioikeutta.
Hallituksella on oikeus käyttää asiantuntijoita.
8 § Hallituksen tehtävät Johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä
periä jäsenmaksut. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi yhdistyksen etujen
mukaisesti ja huolehtia sen sisäisestä toiminnasta. Tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen
kokouksille sopiviksi katsomistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti sekä
nimetä toimihenkilöitä ja –kuntia. Kutsua jäsenet kokouksiin ja valmistella ja esittää määrätyt
asiat ja aloitteet sekä toimeenpanna kokousten päätökset. Päättää toimikuntien jäsenten
hyväksymisestä sekä jäsenen hyväksymisestä ja erottamisesta kuten säännöissä on määrätty.
Edustaa yhdistystä ja vastata yhdistyksen puolesta. Nimetä yhdistyksestä edustajat kulloinkin
kyseeseen tuleviin muihin yhdistyksiin ja järjestöihin niiltä osin joita järjestön kokous ei määrää.
9§ Yhdistyksen nimenkirjoitus Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
10§ Tilit ja tilintarkastus Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös
tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on toimitettava toiminnan- /
tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevät/vuosikokousta, ja toiminnan-/tilintarkastajien
on toimitettava kirjallinen lausunto yhdistykselle viimeistään viikkoa ennen kevät/vuosikokousta.
11 § Yhdistyksen kokoukset ja kokousten koollekutsuminen Yhdistyksellä on vuodessa kaksi
sääntömääräistä kokousta; helmi-huhtikuussa pidettävä kevät/vuosikokous ja syys-marraskuussa
pidettävä syyskokous, joista ilmoitetaan kirjallisesti tai sähköpostilla viimeistään kaksi (2) viikkoa
ennen kokousta. Yhdistys voi myös pitää ylimääräisiä kokouksia, kun yhdistyksen kokous niin
päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan tarvetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Tällöin kutsut on esitettävä samalla tavoin kuin sääntömääräisiin kokouksiin,
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat.
Päätettävien asioiden suhteen tuloksen ratkaisee äänestys. Vaalien kohdalla äänten mennessä
tasan tuloksen ratkaisee arpa. Muiden äänestettävien asioiden kohdalla äänten mennessä tasan
tuloksen ratkaisee puheenjohtajan mielipide.
12 § Kevät-/vuosikokous Käsiteltävät asiat:
1.Kokouksen avaus.
2.Kokouksen puheenjohtajan valinta.
3.Kokouksen sihteerin valinta.
4.Kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan valinta.
5.Kahden (2) ääntenlaskijan valinta.
6.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminen.
7.Hallituksen toimintakertomus ja mahdollisten toimikuntien kertomukset.
8.Tilinpäätös ja toiminnan-/tilintarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen.
9.Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
10.Hallituksen esittämien ja muiden kokouskutsussa esitettyjen aiheiden käsittely.
13 § Syyskokous Käsiteltävät asiat:
1.Kokouksen avaus.
2.Kokouksen puheenjohtajan valinta.
3.Kokouksen sihteerin valinta.
4.Kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan valinta. Kahden (2) ääntenlaskijan valinta.
5.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminen.
6.Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä puheenjohtajan valinta, jos hänen
toimintakautensa on täynnä.
7.Valitaan kaksi toiminnan-/tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
8.Seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta päättäminen sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuksien määrääminen.
9.Hallituksen esittämien ja muiden kokouskutsussa esitettyjen aiheiden käsittely.
Aloitteet vuosikokoukseen tulee tehdä hallitukselle marraskuun loppuun mennessä.
Kokouskutsussa mainitsemattomia asioita voidaan käsitellä mutta niistä ei tule tehdä päätös
Ylimääräisessä kokouksessa ei tule tehdä päätöstä muista kuin kutsussa mainituista asioista.
(Laitetaan 1 kohdasta eteenpäin)
14 § Sääntöjen muuttaminen Muutosehdotukset on jätettävä hallitukselle vähintään kaksi (2)
kuukautta ennen sitä kokousta, jossa asia halutaan käsiteltävän, jotta se tulee mainituksi
kokouskutsussa. Muutosehdotusta tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä, jotta asia tulee
hyväksytyksi.
15 § Yhdistyksen purkaminen Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2)
vähintään 30 päivän väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten
enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen omaisuus luovutetaan samoja
tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykselle, josta viimeinen kokous päättää.
Yhdistyksen toimikunnat
Yhdistyksessä toimii hallituksen nimeämä jalostustoimikunta, näyttelytoimikunta sekä muut
toiminnan kannalta tarpeelliset toimikunnat.
16 § Yhdistyslaki Muuten noudatettakoon yhdistyslakia. Hyväksytty yhdistyksen perustavassa
kokouksessa 23.4.2005 Sääntömuutos merkitty rekisteriin 29.3.2019

Cane Corso -koirien rotuyhdistys