Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Cane Corso Club Finland Ry, nimestä käytetään epävirallista lyhennettä CCCF Ry.

2 § Yhdistyksen kotipaikka, toiminta-alue ja kieli Yhdistyksen kotipaikka on Tampere, toiminta-alueena koko maa ja kielenä suomi.

3 § Yhdistyksen toiminta ja tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten cane corsojen jalostusta, rodun tunnetuksi tuomista sekä rotuun liittyvää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa cane corso -rotuun liittyvää tiedonkeruuta ja tilastointia, koulutus- ja tiedotustoimintaa sekä järjestää koiranäyttelyitä ja kilpailuja. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäsenmaksuja ja yhdistys voi myös asianmukaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi myös omistaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:een sekä Bullmastiffit ja Mastiffit ry:een. Yhdistys voi liittyä muihinkin sen tarkoitusperiä palveleviin järjestöihin.

4 § Jäsenyys Varsinaiseksi tai perhejäseneksi voi liittyä, hallituksen päätöksellä, yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Perhejäseneksi voi liittyä samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa asuva henkilö. Yhdistyksen jäsenkasvattaja voi liittää uudet pennun omistajansa yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi yhdeksi vuodeksi kasvattajan liittämänä. Pennun tulee olla alle 9kk ikäinen liittymishetkellä. Jäsenkasvattajan tulee olla liittynyt yhdistyksen jäseneksi ennen
liitettävien pentujen syntymää. Jäsenkasvattajan tulee olla kennelliiton jäsen. Kannatusjäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö ja rekisteröity yhdistys, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Perhejäsenet eivät saa mahdollista julkaisua, mutta omaavat äänioikeuden, samoin kuin varsinaiset jäsenet.
Henkilö- ja perhejäsenillä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa. Sen lisäksi hän voi valtakirjalla edustaa enintään kahta (2) muuta yhdistyksen varsinaista tai perhejäsentä. Varsinaisten-, perhe- ja kannatusjäsenten jäsen- ja liittymismaksuista päättää yhdistyksen syyskokous kullekin jäsenryhmälle erikseen. Hallitus voi ehdottaa erityisesti ansioituneen henkilön kutsumista yhdistyksen kunniajäseneksi. Kunniajäeneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

5 § Jäsenen eroaminen Jäsen voi erota yhdistyksestä itse ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos jäsenmaksua ei ole suoritettu kahden (2) kuukauden kuluessa eräpäivästä.

6 § Jäsenen erottaminen Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistyksen toimintaa tai toiminut hyvien kenneltapojen vastaisesti tai erotettu Suomen Kennelliitosta. Erottamispäätökseen vaaditaan vähintään 2/3 hallituksen kokouksissa annetuista äänistä. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen ja maksettua jäsenmaksua ei palauteta.

7 § Hallitus Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen syyskokous on valinnut. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtajan toimintakausi on kaksi (2) vuotta ja hallituksen jäsenten kolme (3) vuotta. Hallituksen jäsenistä erovuorossa on vuosittain 2 jäsentä. Kahtena ensimmäisenä vuonna erovuorossa on kaksi (2) jäsentä, jotka valitaan arvalla ja kolmantena vuonna erovuorossa on kaksi (2) jäljelle jäänyttä jäsentä. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita myös uudelleen. Puheenjohtajan vaali on joka toinen vuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä. Asiat ratkaistaan äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan mielipide ratkaisee. Hallitus voi halutessaan kutsua toimikuntien puheenjohtajia tai muita toimihenkilöitä hallituksen kokouksiin, mutta heillä ei ole äänioikeutta.

8 § Hallituksen tehtävät Johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä periä jäsenmaksut. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi yhdistyksen etujen mukaisesti ja huolehtia sen sisäisestä toiminnasta. Tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi katsomistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti sekä nimetä toimihenkilöitä ja –kuntia. Kutsua jäsenet kokouksiin ja valmistella ja esittää määrätyt asiat ja aloitteet sekä toimeenpanna kokousten päätökset. Päättää toimikuntien jäsenten hyväksymisestä sekä jäsenen hyväksymisestä ja erottamisesta kuten säännöissä on määrätty. Edustaa yhdistystä ja vastata yhdistyksen puolesta. Nimetä yhdistyksestä edustajat kulloinkin kyseeseen tuleviin muihin yhdistyksiin ja järjestöihin niiltä osin joita järjestön kokous ei määrää.

9§ Yhdistyksen nimenkirjoitus Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

10§ Tilit ja tilintarkastus Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on toimitettava toiminnan- / tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevät/vuosikokousta, ja toiminnan-/tilintarkastajien on toimitettava kirjallinen lausunto yhdistykselle viimeistään viikkoa ennen kevät/vuosikokousta.

11 § Yhdistyksen kokoukset ja kokousten koollekutsuminen Yhdistyksellä on vuodessa kaksi sääntömääräistä kokousta; helmihuhtikuussa pidettävä kevät/vuosikokous ja syys-marraskuussa pidettävä syyskokous, joista ilmoitetaan kirjallisesti tai sähköpostilla viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Yhdistys voi myös pitää ylimääräisiä kokouksia, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan tarvetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Tällöin kutsut on esitettävä samalla tavoin kuin sääntömääräisiin kokouksiin, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat. Päätettävien asioiden suhteen tuloksen ratkaisee äänestys. Vaalien kohdalla äänten mennessä tasan tuloksen ratkaisee arpa. Muiden äänestettävien asioiden kohdalla äänten mennessä tasan tuloksen ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

12 § Kevät-/vuosikokous Käsiteltävät asiat: Kokouksen avaus. Kokouksen puheenjohtajan valinta. Kokouksen sihteerin valinta. Kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan valinta. Kahden (2) ääntenlaskijan valinta. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminen. Hallituksen toimintakertomus ja mahdollisten toimikuntien kertomukset. Tilinpäätös ja toiminnan-/tilintarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Hallituksen esittämien ja muiden kokouskutsussa esitettyjen aiheiden käsittely.

13 § Syyskokous Käsiteltävät asiat: Kokouksen avaus. Kokouksen puheenjohtajan valinta. Kokouksen sihteerin valinta. Kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan valinta. Kahden (2) ääntenlaskijan valinta. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminen. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä puheenjohtajan valinta, jos hänen toimintakautensa on täynnä. Valitaan kaksi toiminnan-/tilintarkastajaa ja heille varamiehet. Seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta päättäminen sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuksien määrääminen. Hallituksen esittämien ja muiden kokouskutsussa esitettyjen aiheiden käsittely.

14 § Sääntöjen muuttaminen Muutosehdotukset on jätettävä hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen sitä kokousta, jossa asia halutaan käsiteltävän, jotta se tulee mainituksi kokouskutsussa. Muutosehdotusta tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä, jotta asia tulee hyväksytyksi.

15 § Yhdistyksen purkaminen Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) vähintään 30 päivän väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen omaisuus luovutetaan samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykselle, josta viimeinen kokous päättää.

16 § Yhdistyslaki Muuten noudatettakoon yhdistyslakia. Hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa 23.4.2005 Sääntömuutos merkitty rekisteriin 11.05.2017